• Knots For Hope

    youtube

    ՀԱՅ Այս սոցիալական ձեռնարկությունը կստեղծի աշխատատեղեր և կվերագանցնի Հայաստանի՝ գորգագործության ավանդույթը՝ գյուղական համայնքերում այդ արվեստը սովորեցնելով անհատներին։

    ENG This social enterprise will create jobs and revive Armenia’s rug making tradition, by teaching individuals in rural communities the craft.