• reTrend.me

    youtube

    ՀԱՅ reTrend.me-ն հարթակ է,որը խթանում է հագուստի վերամշակման մշակույթը։ Մեր տեսլականն է ստեղծել վերամշակված հագուստի բրենդ արտադրված ՀՀ-ում։

    ENG: reTrend.me is a platform which promotes the culture of recycling clothes. Our vision is to create a brand of recycled clothes made in Armenia.