1. Գլխավոր
 2. Մեր մասին
 3. Գաղտնիության քաղաքականություն

Գաղտնիության քաղաքականություն

Ինչպես ենք մենք հավաքում, օգտագործում և կառավարում անձնական տվյալները:

Մենք շատ ուրախ ենք, որ հետաքրքրություն եք ցուցաբերել մեր ձեռնարկության նկատմամբ: Տվյալների պաշտպանությունը հատկապես բարձր առաջնահերթություն է SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ի կառավարման համար: SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ի ինտերնետային էջերի օգտագործումը հնարավոր է առանց անձնական տվյալների որևէ նշման. սակայն, եթե տվյալների սուբյեկտը ցանկանում է օգտվել ձեռնարկության հատուկ ծառայություններից մեր կայքի միջոցով, անձնական տվյալների մշակումը կարող է անհրաժեշտ լինել: Եթե անձնական տվյալների մշակումն անհրաժեշտ է, և այդպիսի մշակման համար կանոնադրական հիմք չկա, մենք սովորաբար համաձայնություն ենք ստանում տվյալների սուբյեկտից:

Անձնական տվյալների մշակումը, ինչպիսիք են տվյալների սուբյեկտի անունը, հասցեն, էլեկտրոնային փոստի հասցեն կամ հեռախոսահամարը, միշտ պետք է համապատասխանի Տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգին (GDPR) և համաձայնեցված լինի երկրի հատուկ տվյալների պաշտպանության կանոնակարգերի, որոնք կիրառելի են SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ի համար: Տվյալների պաշտպանության այս հռչակագրի միջոցով մեր ձեռնարկությունը ցանկանում է հանրությանը տեղեկացնել մեր կողմից հավաքագրվող, օգտագործվող և մշակվող անձնական տվյալների բնույթի, շրջանակի և նպատակի մասին: Ավելին, տվյալների սուբյեկտները տվյալների պաշտպանության սույն հռչակագրի միջոցով տեղեկացվում են այն իրավունքների մասին, որոնք նրանք ունեն:

Որպես վերահսկիչ՝ SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ն իրականացրել է բազմաթիվ տեխնիկական և կազմակերպչական միջոցառումներ՝ ապահովելու այս կայքի միջոցով մշակվող անձնական տվյալների առավել ամբողջական պաշտպանությունը: Այնուամենայնիվ, ինտերնետի վրա հիմնված տվյալների փոխանցումը սկզբունքորեն կարող է ունենալ անվտանգության բացեր, ուստի բացարձակ պաշտպանությունը չի կարող երաշխավորված լինել: Այդ իսկ պատճառով տվյալների յուրաքանչյուր սուբյեկտ ազատ է մեզ անձնական տվյալներ փոխանցելու այլընտրանքային միջոցներով, օրինակ՝ հեռախոսով։

1. Սահմանումներ

SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ի տվյալների պաշտպանության հռչակագիրը հիմնված է եվրոպական օրենսդիրի կողմից Տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգի (GDPR) ընդունման համար օգտագործվող տերմինների վրա: Տվյալների պաշտպանության մեր հռչակագիրը պետք է լինի ընթեռնելի և հասկանալի հանրության, ինչպես նաև մեր հաճախորդների և բիզնես գործընկերների համար: Դա ապահովելու համար նախ կցանկանայինք բացատրել օգտագործված տերմինաբանությունը:

Տվյալների պաշտպանության այս հռչակագրում, ի թիվս այլոց, մենք օգտագործում ենք հետևյալ տերմինները.

 1. Անձնական տվյալներ
  Անձնական տվյալներ նշանակում է ցանկացած տեղեկատվություն, որը վերաբերում է նույնականացված կամ նույնականացվող ֆիզիկական անձին («տվյալների սուբյեկտ»): Նույնականացման ենթակա ֆիզիկական անձը նա է, ով կարող է ճանաչվել ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, մասնավորապես՝ հղում կատարելով նույնացուցիչին, ինչպիսիք են անունը, նույնականացման համարը, գտնվելու վայրի տվյալները, առցանց նույնացուցիչը կամ այդ ֆիզիկական անձի ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական, գենետիկական, մտավոր, տնտեսական, մշակութային կամ սոցիալական ինքնությանը բնորոշ մեկ կամ մի քանի գործոններ։
 2. Տվյալների սուբյեկտ
  Տվյալների սուբյեկտը ճանաչված կամ նույնականացվող ցանկացած ֆիզիկական անձ է, որի անձնական տվյալները մշակվում են մշակման համար պատասխանատու վերահսկիչի կողմից:
 3. Մշակում
  Մշակումը ցանկացած գործողություն կամ գործողությունների ամբողջություն է, որն իրականացվում է անձնական տվյալների կամ անձնական տվյալների հավաքածուների վրա՝ անկախ այն բանից, թե ավտոմատացված միջոցներով, ինչպիսիք են հավաքումը, գրանցումը, կազմակերպումը, կառուցվածքավորումը, պահպանումը, հարմարեցումը կամ փոփոխությունը, առբերումը, խորհրդատվությունը, օգտագործումը, բացահայտում փոխանցման, տարածման կամ այլ կերպ հասանելի դարձնելու, հավասարեցման կամ համակցման, սահմանափակման, ջնջման կամ ոչնչացման միջոցով:
 4. Մշակման սահմանափակում
  Մշակման սահմանափակումը պահպանված անձնական տվյալների նշումն է՝ ապագայում դրանց մշակումը սահմանափակելու նպատակով։
 5. Պրոֆիլավորում
  Պրոֆիլավորում նշանակում է անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակման ցանկացած ձև, որը բաղկացած է անձնական տվյալների օգտագործումից՝ ֆիզիկական անձին վերաբերող որոշակի անձնական ասպեկտները գնահատելու համար, մասնավորապես՝ վերլուծելու կամ կանխատեսելու ասպեկտները, որոնք վերաբերում են այդ ֆիզիկական անձի աշխատանքին, տնտեսական իրավիճակին, առողջությանը, անձնական նախասիրություններին, շահերին, հուսալիությանը, վարքագծին, գտնվելու վայրին կամ տեղաշարժին։
 6. Կեղծանունավորում
  Կեղծանունավորումն անձնական տվյալների մշակումն է այնպես, որ անձնական տվյալներն այլևս չեն կարող վերագրվել տվյալների կոնկրետ սուբյեկտին՝ առանց լրացուցիչ տեղեկատվության օգտագործման, պայմանով, որ այդ լրացուցիչ տեղեկատվությունը պահվում է առանձին և ենթակա է տեխնիկական և կազմակերպչական միջոցառումների՝ ապահովելու համար, որ անձնական տվյալները չվերագրվեն նույնականացված կամ նույնականացվող ֆիզիկական անձին:
 7. Վերահսկիչ կամ վերահսկիչ ով պատասխանատու է մշակման համար
  Վերամշակման համար պատասխանատու վերահսկիչը կամ վերահսկիչն այն ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձն է, պետական մարմինը, գերատեսչությունը կամ այլ մարմին, որը միայնակ կամ այլոց հետ համատեղ որոշում է անձնական տվյալների մշակման նպատակներն ու միջոցները. եթե այդպիսի մշակման նպատակներն ու միջոցները որոշված են Միության կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ, վերահսկիչը, կամ նրա նշանակման հատուկ չափանիշները, կարող են նախատեսվել Միության կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ։
 8. Մշակող
  Մշակողը ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ է, պետական մարմին, գործակալություն կամ այլ մարմին, որը մշակում է անձնական տվյալները վերահսկիչի անունից:
 9. Ստացող
  Ստացողը ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ է, պետական մարմին, գերատեսչություն կամ այլ մարմին, որին բացահայտվում են անձնական տվյալները՝ լինի դա երրորդ կողմ, թե ոչ: Այնուամենայնիվ, պետական մարմինները, որոնք կարող են անձնական տվյալներ ստանալ որոշակի հարցման շրջանակներում՝ համաձայն Միության կամ անդամ պետության օրենսդրության, չեն համարվում ստացողներ. այդ պետական մարմինների կողմից այդ տվյալների մշակումը պետք է համապատասխանի տվյալների պաշտպանության կիրառելի կանոններին՝ համաձայն մշակման նպատակների։
 10. Երրորդ կողմ
  Երրորդ կողմը ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ է, պետական մարմին, գործակալություն կամ մարմին՝ բացի տվյալների սուբյեկտից, վերահսկիչից, մշակողից և այն անձանցից, ովքեր վերահսկիչի կամ մշակողի անմիջական իրավասության ներքո լիազորված են մշակել անձնական տվյալները:
 11. Համաձայնություն
  Տվյալների սուբյեկտի համաձայնությունը վերջինիս ցանկությունների վերաբերյալ ցանկացած ազատորեն տրված, կոնկրետ, տեղեկացված և միանշանակ ցուցում է, որով նա հայտարարությամբ կամ հստակ հաստատող գործողությամբ տալիս է համաձայնություն իրեն վերաբերող անձնական տվյալների մշակմանը:

2. Վերահսկիչի անունը և հասցեն

Տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգի (GDPR), Եվրոպական միության անդամ երկրներում կիրառելի տվյալների պաշտպանության այլ օրենքների և տվյալների պաշտպանությանն առնչվող այլ դրույթների նպատակներով վերահսկիչ է՝

SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH
Լինդենգասե 56/17-18, «հանձնել» Իմփաքթ Հաբ Վիեննա
1070 Վիեննա
Ավստրիա
Հեռ.՝ +43 1 5227143
Էլ. փոստ՝ privacy@socialimpactaward.net
Կայք` www.socialimpactaward.net

3. Տվյալների պաշտպանության աշխատակցի անունը և հասցեն

Վերահսկիչի տվյալների պաշտպանության պատասխանատուն է՝

Մարիուս Մարինեսկու
SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH
Լինդենգասե 56/17-18, «հանձնել» Իմփաքթ Հաբ Վիեննա
1070 Վիեննա
Ավստրիա
Հեռ.՝ +43 1 5227143
Էլ. փոստ՝ privacy@socialimpactaward.net
Կայք՝ www.socialimpactaward.net

Տվյալների ցանկացած սուբյեկտ կարող է ցանկացած ժամանակ ուղղակիորեն կապվել մեր Տվյալների պաշտպանության պատասխանատուին՝ տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ բոլոր հարցերով և առաջարկներով:

4. Թխուկներ (cookies)

SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ի ինտերնետային էջերը օգտագործում են թխուկներ: Թխուկները տեքստային ֆայլեր են, որոնք պահվում են համակարգչային համակարգում՝ ինտերնետ բրաուզերի միջոցով:

Շատ ինտերնետային կայքեր և սերվերներ օգտագործում են թխուկներ, որոնցից շատերը պարունակում են, այսպես կոչված, թխուկների ID: Վերջինս թխուկի եզակի նույնացուցիչն է: Այն բաղկացած է նիշերի տողից, որի միջոցով ինտերնետ էջերը և սերվերները կարող են վերագրվել հատուկ ինտերնետային բրաուզերին, որտեղ պահվել է թխուկը: Սա թույլ է տալիս այցելած ինտերնետային կայքերին և սերվերներին տարբերակել տվյալների սուբյեկտի անհատական դիտարկիչը այլ ինտերնետային բրաուզերներից, որոնք պարունակում են այլ թխուկներ: Ինտերնետային հատուկ բրաուզերը կարող է ճանաչվել և նույնականացվել՝ օգտագործելով եզակի թխուկի ID-ն:

Թխուկների օգտագործման միջոցով SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ը կարող է այս կայքի օգտատերերին տրամադրել ավելի հարմար ծառայություններ, որոնք հնարավոր չեն լինի առանց թխուկների կարգավորումների:

Թխուկի միջոցով մեր կայքի տեղեկատվությունը և առաջարկները կարող են օպտիմիզացվել՝ հաշվի առնելով օգտատերը: Ինչպես նախկինում արդեն նշվեց, թխուկները մեզ թույլ են տալիս ճանաչել մեր կայքի օգտատերերին: Այս ճանաչման նպատակն է օգտատերերի համար հեշտացնել մեր կայքի օգտագործումը: Կայքի օգտատերը, որն օգտագործում է թխուկներ, օրինակ՝ հարկադրված չէ մուտքի տվյալներ մուտքագրել ամեն անգամ երբ կայք է մուտք գործում, քանի որ դրանք վերցվում են կայքի կողմից, և այդպիսով թխուկները պահվում են օգտագործողի համակարգչային համակարգում: Մեկ այլ օրինակ է առցանց խանութում զամբյուղի թխուկը: Առցանց խանութը հիշում է այն առարկաները, որոնք հաճախորդը տեղադրել է վիրտուալ գնումների զամբյուղում՝ թխուկի միջոցով:

Տվյալների սուբյեկտը կարող է ցանկացած պահի կանխել թխուկների կարգավորումը մեր կայքի միջոցով՝ օգտագործված ինտերնետային բրաուզերի համապատասխան կարգավորումների միջոցով, և այդպիսով կարող է ընդմիշտ մերժել թխուկների կարգավորումը: Ավելին, արդեն սահմանված թխուկները կարող են ցանկացած ժամանակ ջնջվել ինտերնետ բրաուզերի կամ այլ ծրագրերի միջոցով: Դա հնարավոր է բոլոր հայտնի ինտերնետային բրաուզերներում: Եթե տվյալների սուբյեկտն անջատում է թխուկների կարգավորումը իր օգտագործած ինտերնետային բրաուզերում, մեր կայքի ոչ բոլոր գործառույթները կարող են ամբողջությամբ օգտագործելի լինել:

5. Ընդհանուր տվյալների և տեղեկատվության հավաքագրում

SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ի կայքը հավաքում է մի շարք ընդհանուր տվյալներ և տեղեկություններ, երբ տվյալների սուբյեկտը կամ ավտոմատացված համակարգը զանգում է կայք: Այս ընդհանուր տվյալները և տեղեկատվությունը պահվում են սերվերի մատյան ֆայլերում: Հավաքված կարող է լինել (1) օգտագործված դիտարկիչի տեսակներն ու տարբերակները, (2) մուտքի համակարգի կողմից օգտագործվող օպերացիոն համակարգը, (3) վեբկայքը, որտեղից մուտքի համակարգը հասնում է մեր կայք (այսպես կոչված՝ հղումներ), (4) ենթակետը — վեբկայքեր, (5) ինտերնետային կայք մուտք գործելու ամսաթիվը և ժամը, (6) ինտերնետային արձանագրության հասցեն (IP հասցե), (7) մուտքի համակարգի ինտերնետ ծառայության մատակարարը և (8) ցանկացած այլ նմանատիպ տվյալ և տեղեկատվություն, որը կարող է օգտագործվել մեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգերի վրա հարձակումների դեպքում:

Այս ընդհանուր տվյալներն ու տեղեկությունները օգտագործելիս SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ը որևէ եզրակացություն չի անում տվյալների սուբյեկտի վերաբերյալ: Ավելի շուտ, այս տեղեկատվությունը անհրաժեշտ է (1) մեր կայքի բովանդակությունը ճիշտ մատուցելու, (2) մեր կայքի բովանդակությունը, ինչպես նաև դրա գովազդը օպտիմալացնելու, (3) ապահովելու մեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգերի և վեբկայքի տեխնոլոգիաների երկարաժամկետ կենսունակությունը։ , և (4) իրավապահ մարմիններին տրամադրել կիբերհարձակման դեպքում քրեական հետապնդման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն։ Հետևաբար, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ը վիճակագրորեն վերլուծում է անանուն հավաքագրված տվյալներն ու տեղեկատվությունը` նպատակ ունենալով բարձրացնել մեր ձեռնարկության տվյալների պաշտպանությունն ու տվյալների անվտանգությունը և ապահովել մեր կողմից մշակվող անձնական տվյալների պաշտպանության օպտիմալ մակարդակը: Սերվերի մատյան ֆայլերի անանուն տվյալները պահվում են տվյալների սուբյեկտի կողմից տրամադրված բոլոր անձնական տվյալներից առանձին:

6. Գրանցումը մեր կայքում և հարթակներում

Տվյալների սուբյեկտը հնարավորություն ունի գրանցվելու վերահսկիչի կայքում՝ անձնական տվյալների նշումով: Թե ինչ անձնական տվյալներ են փոխանցվում վերահսկիչին, որոշվում է գրանցման համար օգտագործվող համապատասխան մուտքային դիմակով: Տվյալների սուբյեկտի կողմից մուտքագրված անձնական տվյալները հավաքվում և պահվում են բացառապես վերահսկիչի կողմից ներքին օգտագործման և իր նպատակների համար: Վերահսկիչը կարող է պահանջել փոխանցում մեկ կամ մի քանի մշակողների (օրինակ՝ ծանրոցների սպասարկում), որը նաև օգտագործում է անձնական տվյալները ներքին նպատակների համար, որոնք վերագրելի են վերահսկիչին:

Գրանցվելով վերահսկիչի կայքում՝ պահպանվում է նաև IP հասցեն, որը նշանակվել է ինտերնետ ծառայություններ մատուցողի (ISP) կողմից և օգտագործված տվյալների սուբյեկտի կողմից՝ գրանցման ամսաթիվը և ժամը: Այս տվյալների պահպանումը տեղի է ունենում այն ֆոնին, որ դա միակ միջոցն է կանխելու մեր ծառայությունների չարաշահումը և, անհրաժեշտության դեպքում, հնարավոր դարձնելու կատարված իրավախախտումների հետաքննությունը: Առայժմ այս տվյալների պահպանումն անհրաժեշտ է վերահսկիչն ապահովելու համար: Այս տվյալները չեն փոխանցվում երրորդ անձանց, եթե չկա տվյալների փոխանցման կանոնադրական պարտավորություն, կամ եթե փոխանցումը ծառայում է քրեական հետապնդման նպատակին:

Տվյալների սուբյեկտի գրանցումը անձնական տվյալների կամավոր նշումով, նպատակ ունի հնարավորություն ընձեռել վերահսկիչին առաջարկել տվյալների սուբյեկտին բովանդակություն կամ ծառայություններ, որոնք կարող են առաջարկվել միայն գրանցված օգտատերերին ելնելով տվյալ հարցի բնույթից: Գրանցված անձինք ազատ են ցանկացած պահի փոխել գրանցման ընթացքում նշված անձնական տվյալները կամ դրանք ամբողջությամբ ջնջել վերահսկիչի տվյալների պաշարից:

Տվյալների վերահսկիչը ցանկացած պահի պետք է յուրաքանչյուր տվյալների սուբյեկտի պահանջով տեղեկատվություն տրամադրի այն մասին, թե ինչ անձնական տվյալներ են պահվում տվյալների սուբյեկտի վերաբերյալ: Բացի այդ, տվյալների վերահսկիչը պետք է ուղղի կամ ջնջի անձնական տվյալները տվյալների սուբյեկտի խնդրանքով կամ ցուցումով, այնքանով, որքանով պահպանման կանոնադրական պարտավորություններ չկան: Վերահսկիչի աշխատակիցների ամբողջությունը հասանելի է տվյալների սուբյեկտին այս առումով որպես կոնտակտային անձինք:

7. Բաժանորդագրվել մեր տեղեկագրերին

SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ի կայքում օգտվողներին հնարավորություն է տրվում բաժանորդագրվել մեր ձեռնարկության տեղեկագրին: Այս նպատակով օգտագործվող մուտքային դիմակը որոշում է, թե ինչ անձնական տվյալներ են փոխանցվում, ինչպես նաև երբ է տեղեկագիրը պատվիրվում վերահսկիչից:

SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ը պարբերաբար տեղեկացնում է իր հաճախորդներին և բիզնես գործընկերներին ձեռնարկությունների առաջարկների մասին տեղեկագրի միջոցով: Ձեռնարկության տեղեկագիրը կարող է ստանալ միայն տվյալների սուբյեկտը, եթե (1) տվյալների սուբյեկտն ունի վավեր էլ. փոստի հասցե և (2) տվյալների սուբյեկտը գրանցվում է տեղեկագրի առաքման համար: Հաստատման էլ. նամակ կուղարկվի տվյալների սուբյեկտի կողմից առաջին անգամ գրանցված էլ. փոստի հասցեին՝ տեղեկագրերի առաքման համար, օրինական պատճառներով, կրկնակի ընտրության ընթացակարգով: Այս հաստատման էլ. փոստն օգտագործվում է ապացուցելու համար, թե արդյոք էլեկտրոնային փոստի հասցեի սեփականատերը որպես տվյալների սուբյեկտ իրավասու է ստանալ տեղեկագիրը:

Լրատուի գրանցման ժամանակ մենք նաև պահպանում ենք ինտերնետ ծառայություններ մատուցողի (ISP) կողմից նշանակված և տվյալների սուբյեկտի կողմից գրանցման պահին օգտագործված համակարգչային համակարգի IP հասցեն, ինչպես նաև գրանցման ամսաթիվը և ժամը: Այս տվյալների հավաքումն անհրաժեշտ է հետագայում տվյալների սուբյեկտի էլեկտրոնային հասցեի (հնարավոր) չարաշահումը հասկանալու համար, և հետևաբար այն ծառայում է վերահսկիչի իրավական պաշտպանության նպատակին:

Տեղեկագրի գրանցման շրջանակներում հավաքված անձնական տվյալները կօգտագործվեն միայն մեր տեղեկագիրն ուղարկելու համար: Բացի այդ, տեղեկագրի բաժանորդները կարող են տեղեկացվել էլեկտրոնային փոստով, քանի դեռ դա անհրաժեշտ է տեղեկագրի ծառայության գործարկման կամ խնդրո առարկա գրանցման համար, քանի որ դա կարող է լինել տեղեկագրի առաջարկի փոփոխության դեպքում, կամ տեխնիկական հանգամանքների փոփոխության դեպքում: Լրատու ծառայության կողմից հավաքագրված անձնական տվյալների փոխանցումը երրորդ անձանց չի լինի: Մեր տեղեկագրին բաժանորդագրությունը կարող է դադարեցվել տվյալների սուբյեկտի կողմից ցանկացած ժամանակ: Անձնական տվյալների պահպանման համաձայնությունը, որը տվյալների սուբյեկտը տվել է տեղեկագիրը առաքելու համար, կարող է ցանկացած պահի չեղյալ համարվել: Համաձայնությունը չեղյալ համարելու նպատակով յուրաքանչյուր տեղեկագրում հայտնաբերվում է համապատասխան հղում: Հնարավոր է նաև ցանկացած պահի դուրս գալ տեղեկագրի բաժանորդագրությունից անմիջապես վերահսկիչի վեբկայքում, կամ դա այլ կերպ հաղորդել վերահսկիչին:

8. Տեղեկագրի ընթացքին հետևել

SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ի տեղեկագիրը պարունակում է, այսպես կոչված, հետևող պիքսելներ: Հետևող պիքսելը մանրանկարչություն է, որը ներկառուցված է էլ. նամակների մեջ, որոնք ուղարկվում են HTML ձևաչափով՝ գրանցամատյանների ֆայլերի գրանցումը և վերլուծությունը հնարավոր դարձնելու համար: Սա թույլ է տալիս վիճակագրական վերլուծություն կատարել առցանց մարքեթինգային արշավների հաջողության կամ ձախողման մասին: Ներկառուցված հետևող պիքսելի հիման վրա SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ը կարող է տեսնել, թե արդյո՞ք և ե՞րբ է էլեկտրոնային նամակը բացվել տվյալների սուբյեկտի կողմից, և էլ․ փոստի որ հղումներն են կանչվել տվյալների սուբյեկտների կողմից:

Նման անձնական տվյալները, որոնք հավաքագրվում են տեղեկագրերում պարունակվող հետևող պիքսելներում, պահվում և վերլուծվում են վերահսկիչի կողմից՝ տեղեկագրի առաքումն օպտիմալացնելու, ինչպես նաև ապագա տեղեկագրերի բովանդակությունը ավելի լավ հարմարեցնելու տվյալների սուբյեկտի շահերին: Այս անձնական տվյալները չեն փոխանցվի երրորդ անձանց: Տվյալների սուբյեկտները ցանկացած ժամանակ իրավունք ունեն չեղյալ համարել համապատասխան առանձին համաձայնության հայտարարությունը, որը տրվել է կրկնակի ընտրության ընթացակարգի միջոցով: Չեղյալ հայտարարելուց հետո այս անձնական տվյալները կջնջվեն վերահսկիչի կողմից: SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ն ինքնաբերաբար համարում է տեղեկագրի ստացումից հրաժարվելը որպես չեղյալ հայտարարում:

9. Կապի հնարավորությունը կայքի միջոցով

SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ի կայքը պարունակում է տեղեկատվություն, որը թույլ է տալիս արագ էլեկտրոնային կապ հաստատել մեր ձեռնարկության հետ, ինչպես նաև մեզ հետ անմիջական հաղորդակցություն, որը ներառում է նաև այսպես կոչված էլեկտրոնային փոստի ընդհանուր հասցեն (էլ. փոստի հասցե): Եթե տվյալների սուբյեկտը կապվում է վերահսկիչի հետ էլեկտրոնային փոստով կամ կոնտակտային ձևի միջոցով, տվյալների սուբյեկտի կողմից փոխանցված անձնական տվյալները ավտոմատ կերպով պահվում են: Նման անձնական տվյալները, որոնք կամավոր հիմունքներով փոխանցվում են տվյալների սուբյեկտի կողմից տվյալների վերահսկիչին, պահվում են տվյալների սուբյեկտի հետ մշակելու կամ կապ հաստատելու նպատակով: Այս անձնական տվյալների փոխանցումը երրորդ անձանց չի իրականացվում:

10. Կայքում բլոգի մեկնաբանությունների բաժանորդագրություն

SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ի կայքը պարունակում է տեղեկատվություն, որը թույլ է տալիս արագ էլեկտրոնային կապ հաստատել մեր ձեռնարկության հետ, ինչպես նաև մեզ հետ անմիջական հաղորդակցություն, որը ներառում է նաև այսպես կոչված էլեկտրոնային փոստի ընդհանուր հասցեն (էլ. փոստի հասցե): Եթե ​​տվյալների սուբյեկտը կապվում է վերահսկիչի հետ էլեկտրոնային փոստով կամ կոնտակտային ձևի միջոցով, տվյալների սուբյեկտի կողմից փոխանցված անձնական տվյալները ավտոմատ կերպով պահվում են: Նման անձնական տվյալները, որոնք կամավոր հիմունքներով փոխանցվում են տվյալների սուբյեկտի կողմից տվյալների վերահսկիչին, պահվում են տվյալների սուբյեկտի հետ մշակելու կամ կապ հաստատելու նպատակով: Այս անձնական տվյալների փոխանցումը երրորդ անձանց չի իրականացվում:

11. Անձնական տվյալների կանոնավոր ջնջում և արգելափակում

Տվյալների վերահսկիչը մշակում և պահպանում է տվյալների սուբյեկտի անձնական տվյալները միայն այն ժամանակահատվածի համար, որն անհրաժեշտ է պահպանման նպատակին հասնելու համար, կամ այնքանով, որքանով դա նախատեսված է եվրոպական օրենսդիրի կամ այլ օրենսդիրների կողմից օրենքներով կամ կանոնակարգերով, որոնց ենթակա է վերահսկողը: դեպի.

12. Տվյալների սուբյեկտի իրավունքները

1. Հաստատման իրավունք

Տվյալների յուրաքանչյուր սուբյեկտ ունի եվրոպական օրենսդիրի կողմից տրված իրավունք՝ վերահսկիչից ստանալու հաստատում, թե արդյո՞ք իրեն վերաբերող անձնական տվյալները մշակվում են, թե՞ ոչ։ Եթե տվյալների սուբյեկտը ցանկանում է օգտվել հաստատման այս իրավունքից, նա կարող է ցանկացած ժամանակ կապ հաստատել վերահսկիչի ցանկացած աշխատակցի հետ:

2. Տեղեկատվության իրավունք

Տվյալների յուրաքանչյուր սուբյեկտ իրավունք ունի եվրոպական օրենսդիրի կողմից վերահսկիչից ստանալ անվճար տեղեկատվություն ցանկացած պահի պահվող իր անձնական տվյալների մասին և այդ տեղեկատվության պատճենը: Ավելին, եվրոպական դիրեկտիվները և կանոնակարգերը տվյալների սուբյեկտին տալիս են հետևյալ տեղեկատվության հասանելիությունը.

 1. օգտագործման նպատակները;
 2. անձնական տվյալների կատեգորիաները.
 3. ստացողներին կամ հասցեատերերի կատեգորիաներին, որոնց տրամադրվել են կամ կհրապարակվեն անձնական տվյալները, մասնավորապես երրորդ երկրներում կամ միջազգային կազմակերպություններում գտնվող ստացողներ.
 4. հնարավորության դեպքում՝ նախատեսված ժամկետը, որի համար կպահվեն անձնական տվյալները, կամ, եթե հնարավոր չէ, այդ ժամկետը որոշելու համար օգտագործվող չափանիշները.
 5. վերահսկիչից անձնական տվյալների ուղղում կամ ջնջում կամ տվյալների սուբյեկտին վերաբերող անձնական տվյալների մշակման սահմանափակում կամ այդպիսի մշակմանը առարկելու իրավունքի առկայությունը.
 6. վերահսկող մարմնին բողոք ներկայացնելու իրավունքի առկայությունը.
 7. եթե անձնական տվյալները չեն հավաքագրվում տվյալների սուբյեկտից, դրանց աղբյուրի վերաբերյալ առկա ցանկացած տեղեկատվություն.
 8. GDPR-ի 22-րդ հոդվածի 1-ին և 4-րդ հոդվածում նշված ավտոմատացված որոշումների կայացման, այդ թվում՝ պրոֆիլավորման առկայության մասին, և, գոնե այդ դեպքերում, բովանդակալից տեղեկատվություն ներգրավված տրամաբանության, ինչպես նաև դրա կարևորության և ենթադրյալ հետևանքների մասին. նման մշակումը տվյալների սուբյեկտի համար:

Ավելին, տվյալների սուբյեկտն իրավունք ունի ստանալ տեղեկատվություն այն մասին, թե արդյոք անձնական տվյալները փոխանցվել են երրորդ երկրի կամ միջազգային կազմակերպության: Եթե դա այդպես է, տվյալների սուբյեկտն իրավունք ունի տեղեկացվելու փոխանցման հետ կապված համապատասխան երաշխիքների մասին:
Եթե տվյալների սուբյեկտը ցանկանում է օգտվել մուտքի այս իրավունքից, նա կարող է ցանկացած ժամանակ կապ հաստատել վերահսկիչի ցանկացած աշխատակցի հետ:

3. Ուղղման իրավունք

Տվյալների յուրաքանչյուր սուբյեկտ ունի եվրոպական օրենսդիրի կողմից տրված իրավունք՝ առանց անհարկի ուշացման վերահսկիչից ստանալ իր վերաբերյալ ոչ ճշգրիտ անձնական տվյալների շտկում։ Հաշվի առնելով մշակման նպատակները՝ տվյալների սուբյեկտն իրավունք ունի լրացնել թերի անձնական տվյալները, այդ թվում՝ լրացուցիչ հայտարարություն տրամադրելու միջոցով։

Եթե տվյալների սուբյեկտը ցանկանում է օգտվել շտկման այս իրավունքից, նա կարող է ցանկացած ժամանակ կապ հաստատել վերահսկիչի ցանկացած աշխատակցի հետ:

4. Ջնջման իրավունք (մոռանալու իրավունք)

Անձնական տվյալների մշակումից տուժած յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի պահանջելու, որ պատասխանատուն անհապաղ ջնջի իրեն վերաբերող անձնական տվյալները, եթե կիրառվում է հետևյալ պատճառներից մեկը, և եթե մշակումն անհրաժեշտ չէ.

 • Անձնական տվյալներն այլևս անհրաժեշտ չեն այն նպատակների համար, որոնց համար դրանք հավաքվել կամ այլ կերպ մշակվել են:
 • Տվյալների սուբյեկտը հրաժարվում է համաձայնությունից, որի մշակումը հիմնված է GDPR-ի 6(1) հոդվածի (ա) կետի կամ GDPR-ի 9(2) հոդվածի (ա) կետի համաձայն, և եթե չկա որևէ այլ իրավական հիմք: վերամշակման համար։
 • Տվյալների սուբյեկտը դեմ է մշակմանը GDPR-ի 21(1) հոդվածի համաձայն, և մշակման համար չկան գերակա օրինական հիմքեր, կամ տվյալների սուբյեկտը դեմ է մշակմանը GDPR-ի 21(2) հոդվածի համաձայն:
 • Անձնական տվյալները ապօրինի են մշակվել։
 • Անձնական տվյալները պետք է ջնջվեն՝ Միության կամ անդամ պետության օրենսդրության իրավական պարտավորությանը համապատասխանելու համար, որին ենթակա է վերահսկիչը:
 • Անձնական տվյալները հավաքվել են GDPR-ի 8(1) հոդվածում նշված տեղեկատվական հասարակության ծառայությունների առաջարկի առնչությամբ:

Եթե վերը նշված պատճառներից որևէ մեկը կիրառելի է, և տվյալների սուբյեկտը ցանկանում է պահանջել ջնջել SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ի կողմից պահվող անձնական տվյալները, նա կարող է ցանկացած ժամանակ կապ հաստատել վերահսկիչի ցանկացած աշխատակցի հետ: SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ի աշխատակիցը պետք է անհապաղ ապահովի, որ ջնջման խնդրանքն անհապաղ կատարվի:
Այն դեպքում, երբ վերահսկիչը հրապարակել է անձնական տվյալները և պարտավոր է 17(1) հոդվածի համաձայն ջնջել անձնական տվյալները, վերահսկիչը, հաշվի առնելով առկա տեխնոլոգիաները և իրականացման ծախսերը, պետք է ողջամիտ քայլեր ձեռնարկի, ներառյալ տեխնիկական միջոցները, տեղեկացնելու այլ անձանց: վերահսկիչները, որոնք մշակում են այն անձնական տվյալները, որոնք տվյալների սուբյեկտը խնդրել է ջնջել այդ վերահսկիչների կողմից այդ անձնական տվյալների ցանկացած հղումը կամ պատճենելը կամ կրկնօրինակելը, քանի դեռ մշակումը չի պահանջվում: SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ի աշխատակիցները կկազմակերպեն անհրաժեշտ միջոցառումներ առանձին դեպքերում:

5. Մշակման սահմանափակման իրավունք

Տվյալների յուրաքանչյուր սուբյեկտ իրավունք ունի եվրոպական օրենսդիրի կողմից վերահսկիչից ստանալ մշակման սահմանափակում, եթե կիրառվում է հետևյալներից մեկը.

 • Անձնական տվյալների ճշգրտությունը վիճարկվում է տվյալների սուբյեկտի կողմից՝ այն ժամանակահատվածով, որը վերահսկիչին հնարավորություն է տալիս ստուգել անձնական տվյալների ճշգրտությունը:
 • Մշակումն անօրինական է, և տվյալների սուբյեկտը դեմ է անձնական տվյալների ջնջմանը և փոխարենը պահանջում է սահմանափակել դրանց օգտագործումը:
 • Վերահսկողին այլևս անհրաժեշտ չեն անձնական տվյալները մշակման նպատակների համար, սակայն դրանք պահանջվում են տվյալների սուբյեկտի կողմից՝ իրավական պահանջներ ստեղծելու, իրականացնելու կամ պաշտպանելու համար:
 • Տվյալների սուբյեկտը առարկել է մշակմանը՝ համաձայն GDPR-ի 21(1) հոդվածի՝ մինչև ստուգումը, թե արդյոք վերահսկիչի օրինական հիմքերը գերակայում են տվյալների սուբյեկտի հիմնավորումներին:

Եթե վերը նշված պայմաններից մեկը բավարարված է, և տվյալների սուբյեկտը ցանկանում է պահանջել SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ի կողմից պահպանվող անձնական տվյալների մշակման սահմանափակում, նա կարող է ցանկացած պահի կապ հաստատել վերահսկիչի ցանկացած աշխատակցի հետ: SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ի աշխատակիցը կկազմակերպի վերամշակման սահմանափակումը։

6. Տվյալների տեղափոխելիության իրավունք

Տվյալների յուրաքանչյուր սուբյեկտ ունի եվրոպական օրենսդիրի կողմից տրված իրավունք՝ ստանալու իրեն վերաբերող անձնական տվյալները, որոնք տրամադրվել են վերահսկիչին, կառուցվածքային, սովորաբար օգտագործվող և մեքենայաընթեռնելի ձևաչափով։ Նա իրավունք ունի այդ տվյալները փոխանցել մեկ այլ վերահսկիչի առանց խոչընդոտի այն վերահսկիչի կողմից, որին տրամադրվել են անձնական տվյալները, քանի դեռ մշակումը հիմնված է համաձայնության՝ համաձայն սույն օրենքի 6(1) հոդվածի (ա) կետի: GDPR-ը կամ GDPR-ի 9(2)-րդ հոդվածի (ա) կետը կամ GDPR-ի 6(1) հոդվածի (բ) կետի համաձայն պայմանագրի վրա, և մշակումն իրականացվում է ավտոմատացված միջոցներով, քանի դեռ. վերամշակումն անհրաժեշտ չէ հանրային շահերից ելնելով կամ վերահսկիչին վերապահված պաշտոնական լիազորություններն իրականացնելու համար իրականացվող առաջադրանքը կատարելու համար։
Ավելին, GDPR-ի 20(1) հոդվածի համաձայն տվյալների տեղափոխելիության իր իրավունքն իրականացնելիս տվյալների սուբյեկտն իրավունք ունի փոխանցել անձնական տվյալները ուղղակիորեն մի վերահսկիչից մյուսին, որտեղ տեխնիկապես հնարավոր է, և երբ դա չի անում: բացասաբար է ազդում այլոց իրավունքների և ազատությունների վրա:
Տվյալների տեղափոխելիության իրավունքը հաստատելու համար տվյալների սուբյեկտը կարող է ցանկացած ժամանակ կապ հաստատել SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ի ցանկացած աշխատակցի հետ:

7. Առարկելու իրավունք

Տվյալների յուրաքանչյուր սուբյեկտ իրավունք ունի եվրոպական օրենսդիրի կողմից՝ իր կոնկրետ իրավիճակին առնչվող հիմքերով, ցանկացած ժամանակ առարկելու իրեն վերաբերող անձնական տվյալների մշակմանը, որը հիմնված է «ե» կամ «զ» կետի վրա: ) GDPR-ի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի: Սա վերաբերում է նաև այս դրույթների հիման վրա պրոֆիլավորմանը:
SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ն այլևս չի մշակի անձնական տվյալները առարկության դեպքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մենք չկարողանանք մշակման համար համոզիչ օրինական հիմքեր ցույց տալ, որոնք գերակայում են տվյալների սուբյեկտի շահերին, իրավունքներին և ազատություններին, կամ ստեղծելու, իրականացնելու համար: կամ իրավական պահանջների պաշտպանություն:
Եթե SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ը մշակում է անձնական տվյալները ուղղակի շուկայավարման նպատակներով, տվյալների սուբյեկտն իրավունք ունի ցանկացած պահի առարկել իր վերաբերյալ անձնական տվյալների մշակմանը` նման շուկայավարման համար: Սա վերաբերում է պրոֆիլավորմանը այնքանով, որքանով դա կապված է նման ուղղակի շուկայավարման հետ: Եթե տվյալների սուբյեկտը առարկում է SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH մշակումը ուղղակի շուկայավարման նպատակով, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ն այլևս չի մշակի անձնական տվյալները այդ նպատակների համար:
Բացի այդ, տվյալների սուբյեկտն իրավունք ունի, իր կոնկրետ իրավիճակին առնչվող հիմքերով, առարկելու SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ի կողմից իրեն վերաբերող անձնական տվյալների մշակմանը գիտական կամ պատմական հետազոտական նպատակներով կամ վիճակագրական նպատակներով: համաձայն GDPR-ի 89-րդ հոդվածի 1-ին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մշակումն անհրաժեշտ չէ հանրային շահերից ելնելով կատարված առաջադրանքի կատարման համար:
Առարկելու իրավունքից օգտվելու համար տվյալների սուբյեկտը կարող է կապ հաստատել SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ի ցանկացած աշխատակցի հետ: Բացի այդ, տվյալների սուբյեկտն ազատ է տեղեկատվական հասարակության ծառայությունների օգտագործման համատեքստում և, չնայած 2002/58/ԵՀ հրահանգին, օգտագործելու ավտոմատացված միջոցներով առարկելու իր իրավունքը՝ օգտագործելով տեխնիկական բնութագրերը:

8․ Ավտոմատացված անհատական որոշումների կայացում, ներառյալ պրոֆիլավորումը

Տվյալների յուրաքանչյուր սուբյեկտ իրավունք ունի եվրոպական օրենսդիրի կողմից չենթարկվել որոշման, որը հիմնված է բացառապես ավտոմատացված մշակման վրա, ներառյալ պրոֆիլավորումը, որը իրավական ազդեցություն է թողնում իր նկատմամբ կամ նմանապես էականորեն ազդում է նրա վրա, քանի դեռ որոշումը (1) անհրաժեշտ չէ տվյալների սուբյեկտի և տվյալների վերահսկիչի միջև պայմանագիր կնքելու կամ դրա կատարման համար, կամ (2) լիազորված չէ Միության կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ, որին ենթակա է վերահսկիչը և որը նույնպես սահմանում է. համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել տվյալների սուբյեկտի իրավունքներն ու ազատությունները և օրինական շահերը պաշտպանելու համար, կամ (3) հիմնված չէ տվյալների սուբյեկտի բացահայտ համաձայնության վրա։
Եթե որոշումը (1) անհրաժեշտ է տվյալների սուբյեկտի և տվյալների վերահսկիչի միջև պայմանագիր կնքելու կամ կատարելու համար, կամ (2) այն հիմնված է տվյալների սուբյեկտի բացահայտ համաձայնության վրա, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ը պետք է. ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ՝ պաշտպանելու տվյալների սուբյեկտի իրավունքները և ազատությունները և օրինական շահերը, առնվազն՝ վերահսկիչի կողմից մարդկային միջամտություն ստանալու, իր տեսակետն արտահայտելու և որոշումը վիճարկելու իրավունքը։
Եթե տվյալների սուբյեկտը ցանկանում է օգտվել ավտոմատացված անհատական որոշումների կայացման հետ կապված իրավունքներից, նա կարող է ցանկացած պահի դիմել SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ի ցանկացած աշխատակցի:

9. Համաձայնությունը չեղյալ հայտարարելու իրավունք՝ համաձայն տվյալների պաշտպանության օրենքի

Տվյալների յուրաքանչյուր սուբյեկտ իրավունք ունի եվրոպական օրենսդիրի կողմից ցանկացած պահի հետ վերցնել իր համաձայնությունը իր անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ:
Եթե տվյալների սուբյեկտը ցանկանում է օգտվել համաձայնությունը հետ կանչելու իրավունքից, նա կարող է ցանկացած ժամանակ կապ հաստատել SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH-ի ցանկացած աշխատակցի հետ:

13. Տվյալների պաշտպանություն հավելվածներում և դիմումների գործընթացում

Տվյալների վերահսկիչը հավաքում և մշակում է հայտատուների անձնական տվյալները՝ հայտի ընթացակարգի մշակման նպատակով: Մշակումը կարող է իրականացվել նաև էլեկտրոնային եղանակով։ Սա այն դեպքն է, մասնավորապես, եթե դիմորդը վերահսկիչին է ներկայացնում համապատասխան հայտի փաստաթղթերը էլեկտրոնային փոստով կամ կայքում տեղադրված ինտերնետային ձևաթղթի միջոցով: Եթե տվյալների վերահսկիչը հայտատուի հետ կնքում է աշխատանքային պայմանագիր, ապա ներկայացված տվյալները կպահվեն՝ աշխատանքային հարաբերությունները օրենսդրական պահանջներին համապատասխան մշակելու նպատակով: Եթե վերահսկիչի կողմից հայտատուի հետ աշխատանքային պայմանագիր չի կնքվում, ապա հայտի փաստաթղթերը ինքնաբերաբար ջնջվում են մերժման մասին որոշման ծանուցումից երկու ամիս հետո՝ պայմանով, որ վերահսկիչի այլ օրինական շահերը չեն հակադրվում ջնջմանը: Այս հարաբերություններում այլ օրինական շահեր են, օրինակ. Ապացուցման բեռը Համընդհանուր հավասար վերաբերմունքի մասին օրենքի (AGG) համաձայն ընթացակարգում:

14. Տվյալների պաշտպանության կանոնակարգեր Facebook-ի տեղակայման և օգտագործման համար

Այս կայքում վերահսկիչն ունի ինտեգրված Facebook ձեռնարկության բաղադրիչներ: Facebook-ը սոցիալական ցանց է:

Սոցիալական ցանցը համացանցում սոցիալական հանդիպումների վայր է, առցանց համայնք, որը սովորաբար թույլ է տալիս օգտատերերին շփվել միմյանց հետ և շփվել վիրտուալ տարածքում: Սոցիալական ցանցը կարող է ծառայել որպես կարծիքների և փորձի փոխանակման հարթակ կամ հնարավորություն տալ ինտերնետ համայնքին տրամադրել անձնական կամ բիզնեսի հետ կապված տեղեկատվություն: Facebook-ը թույլ է տալիս սոցիալական ցանցի օգտատերերին ներառել անձնական պրոֆիլների ստեղծում, լուսանկարներ վերբեռնել և ցանցային ցանց՝ ընկերների հարցումների միջոցով:

Facebook-ի գործող ընկերությունն է Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Միացյալ Նահանգներ: Եթե անձը ապրում է Միացյալ Նահանգներից կամ Կանադայից դուրս, վերահսկիչը Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, է:

Այս ինտերնետային կայքի առանձին էջերից մեկին յուրաքանչյուր զանգի հետ, որը շահագործվում է վերահսկիչի կողմից և որի մեջ ինտեգրված է Facebook բաղադրիչը (Facebook plug-ins), վեբ զննարկիչը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգի վրա: տվյալների սուբյեկտին ավտոմատ կերպով կառաջարկվի ներբեռնել Facebook-ի համապատասխան բաղադրիչի ցուցադրումը Facebook-ից Facebook բաղադրիչի միջոցով: Facebook-ի բոլոր հավելումների ակնարկին կարող եք ծանոթանալ https:// developers.facebook.com/docs/plugins/: Այս տեխնիկական ընթացակարգի ընթացքում Facebook-ին տեղեկացվում է, թե մեր կայքի կոնկրետ որ ենթակետն է այցելել տվյալների սուբյեկտը:

Եթե տվյալների սուբյեկտը միևնույն ժամանակ մուտք է գործել Facebook-ում, ապա Facebook-ը հայտնաբերում է տվյալների սուբյեկտի կողմից մեր վեբկայքի յուրաքանչյուր զանգի ժամանակ և մեր ինտերնետային կայքում նրա գտնվելու ողջ տևողության ընթացքում, թե կոնկրետ որ ենթակայքում մեր ինտերնետային էջը այցելել է տվյալների սուբյեկտը: Այս տեղեկատվությունը հավաքվում է Facebook բաղադրիչի միջոցով և կապված է տվյալների սուբյեկտի համապատասխան Facebook հաշվի հետ: Եթե տվյալների սուբյեկտը սեղմում է մեր կայքում ինտեգրված Facebook-ի կոճակներից մեկը, օրինակ. «Հավանել» կոճակը, կամ եթե տվյալների սուբյեկտը մեկնաբանություն է ներկայացնում, ապա Facebook-ն այս տեղեկատվությունը համընկնում է տվյալների սուբյեկտի Facebook-ի անձնական հաշվի հետ և պահպանում է անձնական տվյալները:

Facebook-ը Facebook բաղադրիչի միջոցով միշտ ստանում է տեղեկատվություն տվյալների սուբյեկտի կողմից մեր կայք այցելելու մասին, երբ տվյալների սուբյեկտը միաժամանակ մուտք է գործում Facebook՝ մեր կայք զանգահարելու ժամանակ: Սա տեղի է ունենում անկախ նրանից՝ տվյալների սուբյեկտը սեղմում է Facebook բաղադրիչի վրա, թե ոչ: Եթե նման տեղեկատվության փոխանցումը Facebook ցանկալի չէ տվյալների սուբյեկտի համար, ապա նա կարող է կանխել դա՝ դուրս գալով Facebook-ի իր հաշվից մինչև մեր կայք զանգահարելը:

Ֆեյսբուքի կողմից հրապարակված տվյալների պաշտպանության ուղեցույցը, որը հասանելի է https:// facebook.com/about/privacy/-ը տեղեկատվություն է տրամադրում Facebook-ի կողմից անձնական տվյալների հավաքագրման, մշակման և օգտագործման մասին: Բացի այդ, այնտեղ բացատրվում է, թե ինչ կարգավորումներ է առաջարկում Facebook-ը՝ տվյալների սուբյեկտի գաղտնիությունը պաշտպանելու համար։ Բացի այդ, հասանելի են տարբեր կազմաձևման տարբերակներ, որոնք թույլ են տալիս վերացնել տվյալների փոխանցումը Facebook-ին: Այս հավելվածները կարող են օգտագործվել տվյալների սուբյեկտի կողմից՝ Facebook-ին տվյալների փոխանցումը վերացնելու համար:

15. Google Analytics-ի կիրառման և օգտագործման վերաբերյալ տվյալների պաշտպանության դրույթներ (անանունացման գործառույթով)

Այս կայքում վերահսկիչը ինտեգրել է Google Analytics-ի բաղադրիչը (անոնիմիզատոր գործառույթով): Google Analytics-ը վեբ-վերլուծական ծառայություն է: Վեբ վերլուծությունը վեբ կայքերի այցելուների վարքագծի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում, հավաքում և վերլուծություն է: Վեբ վերլուծության ծառայությունը, ի թիվս այլոց, հավաքում է տվյալներ այն կայքի մասին, որտեղից եկել է անձը (այսպես կոչված՝ ուղղորդող), թե որ ենթաէջերն են այցելել, կամ որքան հաճախ և ինչ տևողությամբ է դիտվել ենթաէջը: Վեբ վերլուծությունը հիմնականում օգտագործվում է վեբ կայքի օպտիմալացման և ինտերնետ գովազդի ծախս-օգուտ վերլուծություն իրականացնելու համար:

Google Analytics բաղադրիչի օպերատորն է Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland:

Google Analytics-ի միջոցով վեբ վերլուծության համար վերահսկիչն օգտագործում է «_gat. _anonymizeIp»: Այս հավելվածի միջոցով տվյալների սուբյեկտի ինտերնետային կապի IP հասցեն կրճատվում է Google-ի կողմից և անանունացվում է Եվրոպական միության անդամ երկրից կամ Եվրոպական տնտեսական տարածքի մասին համաձայնագրի այլ Պայմանավորվող պետությունից մեր կայքեր մուտք գործելիս:

Google Analytics բաղադրիչի նպատակն է վերլուծել մեր կայքի թրաֆիկը: Google-ն օգտագործում է հավաքագրված տվյալներն ու տեղեկությունները, ի թիվս այլոց, մեր կայքի օգտագործումը գնահատելու և առցանց հաշվետվություններ տրամադրելու համար, որոնք ցույց են տալիս մեր կայքերի գործունեությունը, և մեր ինտերնետային կայքի օգտագործման հետ կապված այլ ծառայություններ տրամադրելու համար:

Google Analytics-ը քուքի է տեղադրում տվյալների սուբյեկտի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգում: Թխուկների սահմանումը վերը նկարագրված է: Cookie-ի կարգավորումներով Google-ին հնարավորություն է տրվում վերլուծել մեր կայքի օգտագործումը: Այս ինտերնետային կայքի առանձին էջերից մեկին յուրաքանչյուր զանգի դեպքում, որը գործարկվում է վերահսկիչի կողմից և որի մեջ ինտեգրված է Google Analytics բաղադրիչը, տվյալների սուբյեկտի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգի ինտերնետային զննարկիչը ավտոմատ կերպով տվյալներ կներկայացնի Google Analytics բաղադրիչ՝ առցանց գովազդի և Google-ին միջնորդավճարների կարգավորման նպատակով: Այս տեխնիկական ընթացակարգի ընթացքում Google-ը ձեռք է բերում անձնական տեղեկատվության իմացություն, օրինակ՝ տվյալների սուբյեկտի IP հասցեն, որը ծառայում է Google-ին, ի թիվս այլոց, հասկանալու այցելուների և սեղմումների ծագումը և հետագայում ստեղծելու միջնորդավճարներ:

Cookie-ն օգտագործվում է անձնական տեղեկությունները պահելու համար, ինչպիսիք են մուտքի ժամանակը, գտնվելու վայրը, որտեղից մուտք է արվել, և տվյալների սուբյեկտի կողմից մեր կայք այցելությունների հաճախականությունը: Մեր ինտերնետային կայք յուրաքանչյուր այցելության ժամանակ նման անձնական տվյալները, ներառյալ տվյալների սուբյեկտի կողմից օգտագործվող ինտերնետ հասանելիության IP հասցեն, կփոխանցվեն Google-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում: Այս անձնական տվյալները պահվում են Google-ի կողմից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում: Google-ը կարող է տեխնիկական ընթացակարգի միջոցով հավաքված այս անձնական տվյալները փոխանցել երրորդ կողմերին:

Տվյալների սուբյեկտը, ինչպես նշվեց վերևում, կարող է ցանկացած պահի կանխել թխուկների կարգավորումը մեր կայքի միջոցով՝ օգտագործված վեբ բրաուզերի համապատասխան ճշգրտման միջոցով և այդպիսով ընդմիշտ մերժել քուքիների կարգավորումը: Օգտագործված ինտերնետ բրաուզերի նման ճշգրտումը նաև կխանգարի Google Analytics-ին տվյալների սուբյեկտի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգում թխուկ տեղադրելուց: Բացի այդ, Google Analytics-ի կողմից արդեն իսկ օգտագործվող թխուկները կարող են ցանկացած ժամանակ ջնջվել վեբ բրաուզերի կամ այլ ծրագրային ծրագրերի միջոցով:

Բացի այդ, տվյալների սուբյեկտը հնարավորություն ունի առարկել Google Analytics-ի կողմից ստեղծված տվյալների հավաքածուին, որը կապված է այս կայքի օգտագործման հետ, ինչպես նաև Google-ի կողմից այս տվյալների մշակմանը և հնարավորություն բացառել որևէ այդպիսին: Այդ նպատակով տվյալների սուբյեկտը պետք է ներբեռնի դիտարկիչի հավելումը https: ://tools.google.com/dlpage/gaoptout և տեղադրել այն: Բրաուզերի այս հավելումը JavaScript-ի միջոցով տեղեկացնում է Google Analytics-ին, որ ինտերնետ էջերի այցելությունների մասին որևէ տվյալ և տեղեկատվություն չի կարող փոխանցվել Google Analytics-ին: Բրաուզերի հավելումների տեղադրումը Google-ի կողմից համարվում է առարկություն։ Եթե տվյալների սուբյեկտի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգը հետագայում ջնջվի, ձևաչափվի կամ նոր տեղադրվի, ապա տվյալների սուբյեկտը պետք է նորից տեղադրի զննարկիչի հավելումները՝ Google Analytics-ն անջատելու համար: Եթե դիտարկիչի հավելումը հեռացվել է տվյալների սուբյեկտի կամ որևէ այլ անձի կողմից, որը վերագրվում է իր իրավասության ոլորտին, կամ անջատված է, հնարավոր է իրականացնել դիտարկիչի հավելումների վերատեղադրումը կամ ակտիվացումը:

Լրացուցիչ տեղեկություններն ու Google-ի տվյալների պաշտպանության կիրառելի կանոնակարգերը կարելի է գտնել https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ և http://www.google.com/analytics/terms/de.html կայքում: Google Analytics-ն ավելի մանրամասն նկարագրված է այս հղումով https://www.google.com/intl/de_de/analytics/:

16. Google-AdWords-ի կիրառման և օգտագործման վերաբերյալ տվյալների պաշտպանության դրույթներ

Այս կայքում վերահսկիչը ինտեգրել է Google AdWords-ը: Google AdWords-ը ինտերնետ գովազդի ծառայություն է, որը թույլ է տալիս գովազդատուին գովազդ տեղադրել Google որոնողական համակարգի արդյունքներում և Google գովազդային ցանցում: Google AdWords-ը գովազդատուին թույլ է տալիս նախօրոք սահմանել կոնկրետ հիմնաբառեր, որոնց օգնությամբ Google-ի որոնման արդյունքներում գովազդը ցուցադրվում է միայն այն ժամանակ, երբ օգտագործողը օգտագործում է որոնողական համակարգը՝ հիմնաբառին համապատասխան որոնման արդյունք ստանալու համար: Google Advertising Network-ում գովազդները բաշխվում են համապատասխան վեբ էջերում՝ օգտագործելով ավտոմատ ալգորիթմ՝ հաշվի առնելով նախապես սահմանված հիմնաբառերը։

Google AdWords-ի գործող ընկերությունն է Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland:

Google AdWords-ի նպատակը մեր կայքի առաջխաղացումն է երրորդ կողմերի կայքերում և Google որոնողական համակարգի որոնման արդյունքներում համապատասխան գովազդի ներառմամբ և մեր կայքում երրորդ կողմի գովազդի տեղադրմամբ:

Եթե տվյալների սուբյեկտը հասնում է մեր կայք Google-ի գովազդի միջոցով, Google-ի միջոցով տվյալների սուբյեկտի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգում ներկայացվում է փոխակերպման քուքի: Թխուկների սահմանումը վերը նկարագրված է: Փոխակերպման թխուկը կորցնում է իր վավերականությունը 30 օր հետո և չի օգտագործվում տվյալների սուբյեկտին նույնականացնելու համար: Եթե թխուկի ժամկետը չի լրացել, փոխակերպման թխուկը օգտագործվում է ստուգելու համար, թե արդյոք որոշ ենթակետեր, օրինակ՝ առցանց խանութի համակարգի գնումների զամբյուղը, կանչվել են մեր կայքում: Փոխակերպման թխուկի միջոցով և՛ Google-ը, և՛ վերահսկիչը կարող են հասկանալ՝ արդյոք անձը, ով հասել է AdWords-ի գովազդին մեր կայքում, առաջացրել է վաճառք, այսինքն՝ կատարել կամ չեղարկել է ապրանքների վաճառքը:

Փոխակերպման թխուկի օգտագործման միջոցով հավաքագրված տվյալներն ու տեղեկությունները Google-ի կողմից օգտագործվում են մեր կայքի այցելությունների վիճակագրություն ստեղծելու համար: Այցելությունների այս վիճակագրությունն օգտագործվում է AdWords-ի գովազդի միջոցով սպասարկված օգտատերերի ընդհանուր թիվը որոշելու համար՝ պարզելու յուրաքանչյուր AdWords գովազդի հաջողությունը կամ ձախողումը և ապագայում մեր AdWords գովազդը օպտիմալացնելու համար: Ոչ մեր ընկերությունը, ոչ էլ Google AdWords-ի մյուս գովազդատուները Google-ից չեն ստանում տեղեկատվություն, որը կարող է նույնականացնել տվյալների սուբյեկտը:

Փոխակերպման թխուկը պահպանում է անձնական տվյալները, օրինակ. տվյալների սուբյեկտի կողմից այցելած ինտերնետային էջերը: Ամեն անգամ, երբ մենք այցելում ենք մեր ինտերնետային էջերը, անձնական տվյալները, ներառյալ տվյալների սուբյեկտի կողմից օգտագործվող ինտերնետ հասանելիության IP հասցեն, փոխանցվում են Google-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում: Այս անձնական տվյալները պահվում են Google-ի կողմից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում: Google-ը կարող է տեխնիկական ընթացակարգով հավաքված այս անձնական տվյալները փոխանցել երրորդ կողմերին:

Տվյալների սուբյեկտը կարող է ցանկացած պահի կանխել մեր կայքի կողմից թխուկների կարգավորումը, ինչպես նշված է վերևում, օգտագործված ինտերնետային բրաուզերի համապատասխան կարգավորումների միջոցով և այդպիսով ընդմիշտ մերժել թխուկների կարգավորումը: Օգտագործված ինտերնետային բրաուզերի նման կարգավորումը նաև կխանգարի Google-ին տվյալների սուբյեկտի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգում փոխակերպման քուքի տեղադրումը: Բացի այդ, Google AdWords-ի կողմից սահմանված թխուկները կարող են ցանկացած ժամանակ ջնջվել ինտերնետ բրաուզերի կամ այլ ծրագրային ծրագրերի միջոցով:

Տվյալների սուբյեկտը հնարավորություն ունի առարկելու Google-ի շահագրգռվածության վրա հիմնված գովազդին: Հետևաբար, տվյալների սուբյեկտը պետք է մուտք գործի զննարկիչներից յուրաքանչյուրից՝ օգտագործելով www.google.de/settings/ads հղումը և սահմանի ցանկալի կարգավորումները:

Լրացուցիչ տեղեկություններ և Google-ի տվյալների պաշտպանության կիրառելի կանոնակարգերը կարող եք գտնել https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ կայքում:

17. Ինստագրամի կիրառման և օգտագործման վերաբերյալ տվյալների պաշտպանության դրույթներ

Այս կայքում վերահսկիչն ունի ինտեգրված Instagram ծառայության բաղադրիչներ: Instagram-ը ծառայություն է, որը կարող է որակվել որպես աուդիովիզուալ հարթակ, որը թույլ է տալիս օգտատերերին կիսվել լուսանկարներով և տեսանյութերով, ինչպես նաև նման տվյալներ տարածել այլ սոցիալական ցանցերում։

Instagram-ի առաջարկած ծառայությունների շահագործող ընկերությունն է Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland:

Այս ինտերնետային կայքի անհատական էջերից մեկին յուրաքանչյուր զանգով, որը շահագործվում է վերահսկիչի կողմից և որի վրա ինտեգրված է Instagram բաղադրիչը (Insta կոճակը), տվյալների սուբյեկտի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգի ինտերնետային զննարկիչը ավտոմատ կերպով հուշում է: Instagram-ի համապատասխան Instagram բաղադրիչի ցուցադրումը ներբեռնելու համար: Այս տեխնիկական ընթացակարգի ընթացքում Instagram-ը տեղեկանում է, թե մեր կայքի կոնկրետ որ ենթակետն է այցելել տվյալների սուբյեկտը:

Եթե տվյալների սուբյեկտը միևնույն ժամանակ մուտք է գործել Instagram-ում, Instagram-ը հայտնաբերում է տվյալների սուբյեկտի կողմից մեր վեբ կայքի յուրաքանչյուր զանգի ժամանակ և մեր ինտերնետային կայքում նրա գտնվելու ողջ տևողության ընթացքում, մեր ինտերնետի որ ենթաէջը: էջն այցելել է տվյալների սուբյեկտը: Այս տեղեկատվությունը հավաքվում է Instagram բաղադրիչի միջոցով և կապված է տվյալների սուբյեկտի համապատասխան Instagram-ի հաշվի հետ: Եթե տվյալների սուբյեկտը սեղմում է մեր կայքում ինտեգրված Instagram-ի կոճակներից մեկի վրա, ապա Instagram-ը համապատասխանեցնում է այս տեղեկատվությունը տվյալների սուբյեկտի Instagram-ի անձնական օգտահաշվի հետ և պահպանում է անձնական տվյալները:

Instagram-ը Instagram բաղադրիչի միջոցով տեղեկատվություն է ստանում այն մասին, որ տվյալների սուբյեկտն այցելել է մեր կայք, պայմանով, որ տվյալների սուբյեկտը մուտք է գործել Instagram-ում մեր կայք զանգի պահին: Սա տեղի է ունենում անկախ նրանից՝ անձը սեղմում է Instagram-ի կոճակը, թե ոչ։ Եթե նման տեղեկատվության փոխանցումը Instagram ցանկալի չէ տվյալների սուբյեկտի համար, ապա նա կարող է կանխել դա՝ դուրս գալով Instagram-ի իր հաշվից մինչև մեր կայք զանգահարելը:

Լրացուցիչ տեղեկություններն ու Instagram-ի տվյալների պաշտպանության կիրառելի կանոնակարգերը կարելի է գտնել https://help.instagram.com/155833707900388 և https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ հասցեներում։

18. LinkedIn-ի կիրառման և օգտագործման վերաբերյալ տվյալների պաշտպանության դրույթներ

Կարգավորիչը ինտեգրված է LinkedIn Corporation-ի բաղադրիչներն այս կայքում: LinkedIn-ը վեբ վրա հիմնված սոցիալական ցանց է, որը հնարավորություն է տալիս գոյություն ունեցող գործարար կոնտակտներով օգտատերերին միանալ և ստեղծել նոր գործնական կապեր: Ավելի քան 200 երկրներում գրանցված ավելի քան 400 միլիոն մարդ օգտվում է LinkedIn-ից: Այսպիսով, LinkedIn-ը ներկայումս գործարար կապերի ամենամեծ հարթակն է և աշխարհում ամենաշատ այցելվող կայքերից մեկը։

LinkedIn-ի գործող ընկերությունն է LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Միացյալ Նահանգներ: Միացյալ Նահանգներից դուրս գաղտնիության հարցերի համար պատասխանատու է LinkedIn Ireland-ը, Գաղտնիության քաղաքականության հարցեր, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland:

Այս ինտերնետային կայքի առանձին էջերից որևէ մեկին կանչելու դեպքում, որը շահագործվում է վերահսկիչի կողմից և որի վրա ինտեգրված է LinkedIn բաղադրիչը (LinkedIn plug-in), տվյալների սուբյեկտի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգի ինտերնետային զննարկիչը գործում է: ավտոմատ կերպով հուշում է ներբեռնել LinkedIn-ի համապատասխան LinkedIn բաղադրիչի ցուցադրումը: LinkedIn plug-in-ի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ https://developer.linkedin.com/plugins կայքում: Այս տեխնիկական ընթացակարգի ընթացքում LinkedIn-ը ձեռք է բերում գիտելիքներ այն մասին, թե մեր կայքի կոնկրետ որ ենթաէջն է այցելել տվյալների սուբյեկտը:

Եթե տվյալների սուբյեկտը միևնույն ժամանակ մուտք է գործել LinkedIn-ում, LinkedIn-ը հայտնաբերում է տվյալների սուբյեկտի կողմից մեր վեբ կայքի յուրաքանչյուր զանգի ժամանակ, և մեր ինտերնետային կայքում նրա գտնվելու ողջ տևողության ընթացքում, մեր ինտերնետի որ ենթաէջը: էջն այցելել է տվյալների սուբյեկտը: Այս տեղեկատվությունը հավաքվում է LinkedIn բաղադրիչի միջոցով և կապված է տվյալների սուբյեկտի համապատասխան LinkedIn հաշվի հետ: Եթե տվյալների սուբյեկտը սեղմում է մեր կայքում ինտեգրված LinkedIn-ի կոճակներից մեկի վրա, ապա LinkedIn-ը վերագրում է այս տեղեկատվությունը տվյալների սուբյեկտի անձնական LinkedIn-ի օգտատիրոջը և պահպանում անձնական տվյալները:

LinkedIn-ը LinkedIn բաղադրիչի միջոցով տեղեկատվություն է ստանում այն մասին, որ տվյալների սուբյեկտն այցելել է մեր կայք, պայմանով, որ տվյալների սուբյեկտը մուտք է գործել LinkedIn-ում մեր կայք կանչելու պահին: Սա տեղի է ունենում անկախ նրանից՝ անձը սեղմում է LinkedIn կոճակը, թե ոչ։ Եթե նման տեղեկատվության փոխանցումը LinkedIn-ին ցանկալի չէ տվյալների սուբյեկտի համար, ապա նա կարող է կանխել դա՝ դուրս գալով LinkedIn-ի իրենց հաշվից մինչև մեր կայք զանգահարելը:

LinkedIn-ը https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls-ի ներքո տրամադրում է էլեկտրոնային փոստի հաղորդագրություններից, SMS հաղորդագրություններից և նպատակային գովազդներից բաժանորդագրվելու հնարավորությունը, ինչպես նաև գովազդի կարգավորումները կառավարելու հնարավորություն: LinkedIn-ն օգտագործում է նաև մասնաճյուղեր, ինչպիսիք են Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua և Lotame: Նման քուքիների կարգավորումը կարող է մերժվել https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy-ում: LinkedIn-ի համար կիրառելի գաղտնիության քաղաքականությունը հասանելի է https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy կայքում: LinkedIn-ի քուքի քաղաքականությունը հասանելի է https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy կայքում:

19. Twitter-ի կիրառման և օգտագործման վերաբերյալ տվյալների պաշտպանության դրույթներ

Այս կայքում վերահսկիչն ունի Twitter-ի ինտեգրված բաղադրիչներ: Twitter-ը բազմալեզու, հանրությանը հասանելի միկրոբլոգային ծառայություն է, որի վրա օգտատերերը կարող են հրապարակել և տարածել այսպես կոչված «թվիթեր», օրինակ. կարճ հաղորդագրություններ, որոնք սահմանափակվում են 280 նիշով: Այս կարճ հաղորդագրությունները հասանելի են բոլորի համար, ներառյալ նրանց, ովքեր մուտք չեն գործել Twitter: Թվիթերը ցուցադրվում են նաև համապատասխան օգտատիրոջ այսպես կոչված հետևորդներին։ Հետևորդները Twitter-ի այլ օգտատերեր են, ովքեր հետևում են օգտատիրոջ թվիթերին: Ավելին, Twitter-ը թույլ է տալիս լայն լսարանին դիմել հեշթեգերի, հղումների կամ ռեթվիթների միջոցով:

Twitter-ի գործող ընկերությունն է Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Իռլանդիա:

Այս ինտերնետային կայքի առանձին էջերից մեկին յուրաքանչյուր զանգի դեպքում, որը շահագործվում է վերահսկիչի կողմից և որի վրա ինտեգրված է Twitter բաղադրիչը (Twitter կոճակը), տվյալների սուբյեկտի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգի ինտերնետային զննարկիչը ավտոմատ կերպով հուշում է. Twitter-ի համապատասխան Twitter բաղադրիչի ցուցադրումը ներբեռնելու համար: Twitter-ի կոճակների մասին լրացուցիչ տեղեկությունները հասանելի են https://about.twitter.com/de/resources/buttons կայքում: Այս տեխնիկական ընթացակարգի ընթացքում Twitter-ը ձեռք է բերում գիտելիքներ այն մասին, թե մեր կայքի կոնկրետ որ ենթաէջն է այցելել տվյալների սուբյեկտը: Twitter բաղադրիչի ինտեգրման նպատակը այս կայքի բովանդակության վերահաղորդումն է, որը թույլ կտա մեր օգտատերերին ծանոթացնել այս վեբ էջը թվային աշխարհին և ավելացնել մեր այցելուների թիվը:

Եթե տվյալների սուբյեկտը միևնույն ժամանակ մուտք է գործել Twitter-ում, Twitter-ը հայտնաբերում է տվյալների սուբյեկտի կողմից մեր վեբ կայքի յուրաքանչյուր զանգի ժամանակ և մեր ինտերնետային կայքում գտնվելու ողջ տևողության ընթացքում, թե մեր ինտերնետային էջի կոնկրետ որ ենթաէջն է եղել: այցելած տվյալների սուբյեկտի կողմից: Այս տեղեկատվությունը հավաքվում է Twitter բաղադրիչի միջոցով և կապված է տվյալների սուբյեկտի համապատասխան Twitter հաշվի հետ: Եթե տվյալների սուբյեկտը սեղմում է մեր կայքում ինտեգրված Twitter-ի կոճակներից մեկը, ապա Twitter-ը այս տեղեկատվությունը վերագրում է տվյալների սուբյեկտի Twitter-ի անձնական օգտահաշվին և պահպանում անձնական տվյալները:

Twitter-ը Twitter բաղադրիչի միջոցով ստանում է տեղեկատվություն այն մասին, որ տվյալների սուբյեկտն այցելել է մեր կայք՝ պայմանով, որ տվյալների սուբյեկտը մուտք է գործել Twitter՝ մեր կայք զանգահարելու պահին: Սա տեղի է ունենում անկախ նրանից՝ անձը սեղմում է Twitter բաղադրիչի վրա, թե ոչ: Եթե նման տեղեկատվության փոխանցումը Twitter-ին ցանկալի չէ տվյալների սուբյեկտի համար, ապա նա կարող է կանխել դա՝ դուրս գալով Twitter-ի իր հաշվից մինչև մեր կայք զանգահարելը:

Twitter-ի տվյալների պաշտպանության կիրառելի դրույթներին կարելի է ծանոթանալ https://twitter.com/privacy?lang=en հասցեով:

20. YouTube-ի կիրառման և օգտագործման վերաբերյալ տվյալների պաշտպանության դրույթներ

Այս կայքում վերահսկիչն ունի YouTube-ի ինտեգրված բաղադրիչներ: YouTube-ը ինտերնետային վիդեո պորտալ է, որը տեսահոլովակներին և այլ օգտատերերին հնարավորություն է տալիս անվճար տեղադրել տեսահոլովակներ, ինչը նաև ապահովում է անվճար դիտում, վերանայում և մեկնաբանություններ: YouTube-ը թույլ է տալիս հրապարակել բոլոր տեսակի տեսանյութեր, որպեսզի կարողանաք մուտք գործել ինչպես ամբողջական ֆիլմեր, այնպես էլ հեռուստատեսային հեռարձակումներ, ինչպես նաև երաժշտական տեսահոլովակներ, թրեյլերներ և օգտատերերի կողմից արված տեսանյութեր ինտերնետ պորտալի միջոցով:

YouTube-ի գործող ընկերությունն է Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland:

Այս ինտերնետային կայքի առանձին էջերից մեկին յուրաքանչյուր զանգով, որը շահագործվում է վերահսկիչի կողմից և որի վրա ինտեգրված է YouTube բաղադրիչը (YouTube տեսանյութ), ավտոմատ կերպով հուշում է տվյալների սուբյեկտի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգի ինտերնետային դիտարկիչը: YouTube-ի համապատասխան բաղադրիչի ցուցադրումը ներբեռնելու համար: YouTube-ի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ https://www.youtube.com/yt/about/en/ կայքում: Այս տեխնիկական ընթացակարգի ընթացքում YouTube-ը և Google-ը ձեռք են բերում գիտելիքներ այն մասին, թե մեր կայքի կոնկրետ որ ենթակետն է այցելել տվյալների սուբյեկտը:

Եթե տվյալների սուբյեկտը մուտք է գործել YouTube-ում, YouTube-ը յուրաքանչյուր զանգի ժամանակ ճանաչում է YouTube-ի տեսահոլովակ պարունակող ենթաէջ, որը մեր ինտերնետային կայքի կոնկրետ ենթ էջ է այցելել տվյալների սուբյեկտը: Այս տեղեկատվությունը հավաքվում է YouTube-ի և Google-ի կողմից և վերագրվում է տվյալների սուբյեկտի համապատասխան YouTube հաշվին:

YouTube-ը և Google-ը YouTube բաղադրիչի միջոցով կստանան տեղեկատվություն այն մասին, որ տվյալների սուբյեկտն այցելել է մեր կայք, եթե տվյալների սուբյեկտը մեր կայք զանգի պահին մուտք է գործել YouTube-ում. դա տեղի է ունենում անկախ նրանից՝ անձը սեղմում է YouTube տեսանյութի վրա, թե ոչ: Եթե այս տեղեկատվության նման փոխանցումը YouTube-ին և Google-ին ցանկալի չէ տվյալների սուբյեկտի համար, ապա առաքումը կարող է կանխվել, եթե տվյալների սուբյեկտը դուրս գա իր YouTube հաշվից մինչև մեր կայք զանգահարելը:

YouTube-ի տվյալների պաշտպանության դրույթները, որոնք հասանելի են https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ կայքում, տրամադրում են տեղեկատվություն YouTube-ի և Google-ի կողմից անձնական տվյալների հավաքագրման, մշակման և օգտագործման մասին:

21. Մշակման իրավական հիմքը

Արվեստ. 6(1) լիտ. GDPR-ը ծառայում է որպես իրավական հիմք մշակման գործառնությունների համար, որոնց համար մենք համաձայնություն ենք ստանում մշակման հատուկ նպատակով: Եթե անձնական տվյալների մշակումն անհրաժեշտ է պայմանագրի կատարման համար, որի կողմն է տվյալների սուբյեկտը, ինչպես դա տեղի է ունենում, օրինակ, երբ մշակման գործառնություններն անհրաժեշտ են ապրանքների մատակարարման կամ որևէ այլ ծառայություն մատուցելու համար, մշակումը կատարվում է. հիմք ընդունելով հոդված 6(1) կետ. բ GDPR. Նույնը վերաբերում է վերամշակման այնպիսի գործառնություններին, որոնք անհրաժեշտ են նախապայմանագրային միջոցառումներ իրականացնելու համար, օրինակ՝ մեր արտադրանքի կամ ծառայությունների վերաբերյալ հարցումների դեպքում: Արդյո՞ք մեր ընկերությունը ենթակա է իրավական պարտավորության, որով պահանջվում է անձնական տվյալների մշակում, օրինակ՝ հարկային պարտավորությունների կատարման համար, մշակումը հիմնված է Արվեստի վրա: 6(1) լիտ. գ GDPR. Հազվագյուտ դեպքերում անձնական տվյալների մշակումը կարող է անհրաժեշտ լինել տվյալների սուբյեկտի կամ մեկ այլ ֆիզիկական անձի կենսական շահերը պաշտպանելու համար: Սա կլինի այն դեպքը, օրինակ, եթե այցելուը վիրավորվի մեր ընկերությունում, և նրա անունը, տարիքը, առողջության ապահովագրության տվյալները կամ այլ կարևոր տեղեկություններ պետք է փոխանցվեն բժշկի, հիվանդանոցի կամ այլ երրորդ կողմի: Այնուհետև վերամշակումը հիմնված կլիներ Արվեստ. 6(1) լիտ. դ GDPR. Վերջապես, վերամշակման գործառնությունները կարող են հիմնված լինել 6(1) հոդվածի վրա: f GDPR. Այս իրավական հիմքն օգտագործվում է վերամշակման գործառնությունների համար, որոնք չեն ծածկված վերը նշված իրավական հիմքերից որևէ մեկով, եթե մշակումն անհրաժեշտ է մեր ընկերության կամ երրորդ անձի կողմից հետապնդվող օրինական շահերի նպատակների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ շահերը գերակայում են շահերից: կամ տվյալների սուբյեկտի հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները, որոնք պահանջում են անձնական տվյալների պաշտպանություն։ Նման մշակման գործողությունները հատկապես թույլատրելի են, քանի որ դրանք հատուկ նշվել են եվրոպական օրենսդիրի կողմից: Նա գտնում էր, որ օրինական շահ կարելի է ենթադրել, եթե տվյալների սուբյեկտը վերահսկիչի հաճախորդն է (Հիմնական 47-րդ նախադասություն 2 GDPR):

22. Վերահսկիչի կամ երրորդ անձի կողմից հետապնդվող վերամշակման օրինական շահեր

Եթե անձնական տվյալների մշակումը հիմնված է 6(1) f GDPR հոդվածի վրա մեր օրինական շահն է իրականացնել մեր բիզնեսը ի նպաստ մեր բոլոր աշխատակիցների և բաժնետերերի բարօրության:

23. Տևողությունը, որի ընթացքում կպահվեն անձնական տվյալները

Անձնական տվյալների պահպանման ժամկետը որոշելու համար օգտագործվող չափորոշիչն է օրենքով սահմանված պահպանման ժամկետը: Այդ ժամկետը լրանալուց հետո համապատասխան տվյալները պարբերաբար ջնջվում են, քանի դեռ դա այլևս անհրաժեշտ չէ պայմանագրի կատարման կամ պայմանագիր կնքելու համար։

24. Անձնական տվյալների տրամադրման կանոնադրական կամ պայմանագրային պահանջներ, Պայմանագրի կնքման անհրաժեշտություն, Տվյալների սուբյեկտի՝ անձնական տվյալները տրամադրելու պարտավորությունը, Նման տվյալներ չտրամադրելու հնարավոր հետևանքները

Մենք պարզաբանում ենք, որ անձնական տվյալների տրամադրումը մասամբ պահանջվում է օրենքով (օրինակ՝ հարկային կանոնակարգերով) կամ կարող է նաև բխել պայմանագրային դրույթներից (օրինակ՝ պայմանագրային գործընկերոջ մասին տեղեկությունները): Երբեմն կարող է անհրաժեշտ լինել պայմանագիր կնքել, որով տվյալների սուբյեկտը մեզ տրամադրում է անձնական տվյալներ, որոնք հետագայում պետք է մշակվեն մեր կողմից: Տվյալների սուբյեկտը, օրինակ, պարտավոր է մեզ տրամադրել անձնական տվյալներ, երբ մեր ընկերությունը պայմանագիր է կնքում նրա հետ: Անձնական տվյալների չտրամադրումը կհանգեցնի այն բանի, որ տվյալների սուբյեկտի հետ պայմանագիրը չի կարող կնքվել: Նախքան տվյալների սուբյեկտի կողմից անձնական տվյալները տրամադրելը, տվյալների սուբյեկտը պետք է կապ հաստատի ցանկացած աշխատակցի հետ: Աշխատակիցը պարզաբանում է տվյալների սուբյեկտին՝ արդյոք անձնական տվյալների տրամադրումը պահանջվում է օրենքով կամ պայմանագրով, թե անհրաժեշտ է պայմանագրի կնքման համար, կա՞ արդյոք անձնական տվյալների տրամադրման պարտավորություն և անձնական տվյալների չտրամադրման հետևանքները։ տվյալները։

25. Ավտոմատացված որոշումների կայացման առկայությունը

Որպես պատասխանատու ընկերություն՝ մենք չենք օգտագործում ավտոմատ որոշումների կայացում կամ պրոֆիլավորում: