• noomee

    youtube website

    ՀԱՅ noomee-ն բջջային հավելված է՝ նախատեսված աուտիզմ ունեցող երեխաների համար, որն օգնում է շարունակել թերապիան տանը՝ 24/7 ռեժիմով։

    ENG: noomee is a mobile application designed for children with Autism Spectrum Disorder (ASD), which helps them to continue their therapy at home 24/7.