• Digital Forest

  «Թվային անտառ» նախաձեռնության նպատակն է Հայաստանում ստեղծել և զարգացնել անտառների ստեղծման նոր թվային մեխանիզմ, որի արդյունքում առցանց հարթակի միջոցով հնարավոր կլինի տնկել ծառ և ապահովել դրա վերահսկողությունը։

  The goal of the ”Digital Forest” initiative is to establish and develop a new forest creation digital mechanism in Armenia, as a result of which it will be possible to plant a tree and ensure its control through an online platform.

  Social profiles

2 Comments

 1. Liana Sargsyan says: 22.09.2022 at 10:34Պատասխանել

  This is a cool idea, I hope it gets all the sufficient attention to makes it happen! Good luck and count me as one of your supporters!

 2. Vanuhy Gasparyan says: 24.09.2022 at 21:12Պատասխանել

  Good luck, its a good idea

Leave a reply.