Tackled SDGs

Young Doctor -ը բժշկական կրթական հարթակ է բժիշկ-ուսանողների, դիմորդների, բժիշկների և բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են բժշկությամբ:Young Doctor-ի նպատակն է բարելավել առողջապահության որակը՝ դարձնելով կրթությունն ավելի ընկալելի։

Young Doctor is a medical education platform for medical students, applicants, doctors and anyone interested in medicine. Young Doctor aims to improve the quality of healthcare by making education more comprehensible.

Մի շարք այլ հրաշալի ձեռնարկություններ