Tackled SDGs

Young Doctor -ը բժշկական կրթական հարթակ է բժիշկ-ուսանողների, դիմորդների, բժիշկների և բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են բժշկությամբ:Young Doctor-ի նպատակն է բարելավել առողջապահության որակը՝ դարձնելով կրթությունն ավելի ընկալելի։

Young Doctor is a medical education platform for medical students, applicants, doctors and anyone interested in medicine. Young Doctor aims to improve the quality of healthcare by making education more comprehensible.