Բացի թղթի վերամշակումից, Էկո Թուղթ ընկերության նպատակն է բույսերից ստանալ թուղթ՝ մեծապես խնայելով հումք, էլեկտրաէներգիա և լոգիստիկայ, որն էլ հսկայական դրական ազդեցություն կթողնի մեր շրջակա միջավայրի վրա։

In addition to recycling paper, the goal of EcoTught Company is to produce paper made from plants to significantly reduce the amount of raw material, electricity and logistics- having a huge positive impact on our environment.